Lokation:Strandby Elling Idrætsforening, Skeltvedvej, 9970 Strandby, Danmark